• slide3
  • slide1
  • Slide1

รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรม MS-Pain Windows 7

รับรางวัลเกียรติบัตรเหรีญเงิน การแข่งขันการใช้โปรแกรม MS-Pain Windows 7

ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๖

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง แข่งขันการสร้างสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (PowerPoint)

เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน โครงการโรงเรียนไม่หลับ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลชมเชย แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint งานสัปดาห์วิทย์ฯ มอ. ปี 2554

สร้างศิลป์ด้วยโปรแกรม Paint

สร้างศิลป์ด้วยโปรแกรม Paint

ผลงานนักเรียน

เด็กชายนัฐกานต์ กอบชัย ได้รับรางวัลชมเชยวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์

เด็กชายสรวิชญ์ ทองเจือเพชร รับรางวัลที่ 3 วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์

tem_crop
© Copyright 2014 Kruying.com All Rights Reserved